Algemene Voorwaarden Q Plastics BV

 

 

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Q Plastics BV, gevestigd in Amsterdam, hierna te noemen Q Plastics, en op alle overeenkomsten die zij sluit met een wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met koper, voor de uitvoering waarvan door koper derden dienen te worden betrokken.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Q Plastics en de koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2 - Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

2.2 Gegevens in drukwerken, zoals catalogi en brochures, verstrekt door Q Plastics, kunnen zonder voorafgaand bericht aan wijziging onderhevig zijn. Zij binden Q Plastics niet.  

Artikel 3 - Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten tot levering binden Q Plastics eerst na haar schriftelijke bevestiging.

3.2 Elke overeenkomst wordt door Q Plastics gesloten onder de opschortende voorwaarde dat van de kredietwaardigheid van de koper genoegzaam is gebleken, dan wel door koper voldoende zekerheid is gesteld voor nakoming van haar verplichtingen, zulks ter beoordeling van Q Plastics.

3.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleuren enz., evenals gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d., door Q Plastics bij benadering verstrekt, zijn voor haar, gezien de aard van de zaken, niet bindend.

Artikel 4 - Prijzen

4.1 Alle overeenkomsten worden gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiten geldende prijzen. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Q Plastics en zijn exclusief BTW.

4.2 Indien meer dan 4 weken zijn verlopen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de aflevering en in die periode de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen, premies welke dan ook, vrachten, belastingen, valuta koersen en/of andere kostprijsfactoren van Q Plastics dusdanig zijn gestegen dat de kostprijs voor Q Plastics meer dan 2% hoger is komen te liggen, is Q Plastics gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen, zonder dat koper het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

4.3 Wanneer onverhoopt de hiervoor onder artikel 4.2 genoemde kostprijs meer dan 5% is gestegen, heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden, wanneer Q Plastics deze kostprijsstijging doorberekent.

Artikel 5 - Gedeeltelijke levering

5.1 Elke gedeeltelijke levering waaronder mede wordt verstaan de levering van de zaken van een samengestelde order, kan afzonderlijk worden gefactureerd. Indien een dergelijk geval zich voordoet, moet betaling plaats hebben in overeenstemming met het bepaalde in artikel 16 van deze voorwaarden.

Artikel 6 - Leveringstermijnen

6.1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering

6.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Q Plastics zijn de zaken te leveren. 

6.3 Wanneer bestelde zaken, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de koper zijn afgenomen staan die zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen, onverminderd de verplichting van koper de overeengekomen koopsom te betalen.

Artikel 7 - Vervoer

7.1 De verzending geschiedt op de wijze als door Q Plastics in overleg met de koper is overeengekomen. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de verzending voor rekening van koper.

Artikel 8 - Emballage

8.1 Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Q Plastics.

Artikel 9 - Wijziging van de overeenkomst

9.1 Kostenverhogingen door wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens koper gewenst, worden aan koper doorberekend.

9.2 Door de koper na het sluiten van de overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de koper tijdig en schriftelijk aan Q Plastics ter kennis zijn gebracht. Worden deze wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de koper.

9.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd wordt overschreden. Deze overschrijding blijft voor rekening en risico van koper.

Artikel 10 - Annuleren

10.1 Annulering van de overeenkomst door koper is slechts met uitdrukkelijke instemming van Q Plastics toegestaan. In dat geval is koper gehouden de door Q Plastics geleden schade en reeds gemaakte kosten te vergoeden.

10.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Q Plastics zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 - Reclame

11.1 De koper is verplicht direct na de levering van de zaken deze grondig te inspecteren op gebreken en bij de aanwezigheid daarvan Q Plastics direct schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de koper niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Q Plastics schriftelijk wijst op gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt koper geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

11.2 Q Plastics dient in staat te worden gesteld, ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

11.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

11.4 Indien de reclame naar oordeel van Q Plastics c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal een nader overeen te komen korting worden gegeven op de koopprijs, dan wel worden de geleverde de zaken gratis vervangen na terugzending daarvan in originele toestand. Q Plastics is niet tot verdere schadevergoeding hoe ook verplicht.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1 Met betrekking tot geleverde zaken is Q Plastics uitsluitend aansprakelijk met in acht neming van het hierna volgende:

A. voor opzet of schuld van bestuurders van Q Plastics of leidinggevende ondergeschikten en voor opzet en/of grove schuld van andere ondergeschikten aanvaardt Q Plastics aansprakelijkheid voor zover dit bij de koper schade tot gevolg heeft.

B. de aansprakelijkheid van Q Plastics is te allen tijde beperkt tot een bedrag, gelijk aan 100% van het factuurbedrag.

C. indien sprake is van deelleveranties en deelfacturen, dan dient bij de berekening van de beperking van de aansprakelijkheid te worden uitgegaan van de deelfactuur die betrekking heeft op de leverantie waar uit de aansprakelijkheid voort vloeit.

12.2 De aansprakelijkheid van Q Plastics wordt opgeheven in geval van overmacht, in welk geval Q Plastics wegens blijvende of tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming het recht heeft de overeenkomst geheel of geheel te ontbinden, zonder gehoudenheid tot het betalen van enigerlei schadevergoeding.

12.3 Koper vrijwaart Q Plastics tegen iedere aanspraak van derden tot schadevergoeding uit welke hoofde dan ook, die verband houdt met de levering c.q. het gebruik van de door Q Plastics geleverde zaken.

12.4 Q Plastics is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

12.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Q Plastics aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Q Plastics toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.6 Q Plastics is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 13 - Vrijwaring

13.1 De koper vrijwaart Q Plastics voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Q Plastics toerekenbaar is.

13.2 Indien Q Plastics uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de koper gehouden Q Plastics zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Q Plastics, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Q Plastics en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koper.

Artikel 14 - Overmacht

14.1 In geval na het tot stand komen van een overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor Q Plastics bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is Q Plastics gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog uitvoering behoeft, naar keuze van Q Plastics te ontbinden danwel de uitvoering daarvan op te schorten, in welk geval de koper, gelet op de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal ontvangen.

14.2 Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Q Plastics haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden buiten de schuld van Q Plastics en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door Q Plastics gegeven garantie of de verkeersopvattingen, aan Q Plastics kunnen worden toegerekend.

14.3 In ieder geval, doch niet limitatief, gelden de navolgende omstandigheden als overmacht:

 • natuurrampen;

 • ziekten van epidemisch karakter;

 • oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe;

 • maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, besluiten die verband houden met invoercontingentering;

 • stopzetting van de toelevering van noodzakelijke onderdelen, materialen, grondstoffen en/of halffabricaten;

 • blokkade of belemmering van transportroutes, files daaronder begrepen;

 • staking of arbeidsonlusten;

 • wegvallen van voorzieningen door Nutsbedrijven.

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

15.1 Q Plastics behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de koper geleverde zaken, totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Q Plastics tegen de koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de koper in een of meer van zijn verplichtingen tegenover Q Plastics dan wel dat deze vordering voortspruit uit een door de wederpartij aan Q Plastics te betalen schadevergoeding.

15.2 Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Q Plastics rust, kunnen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de koper worden doorverkocht.

15.3 In het geval de koper zijn verplichtingen jegens Q Plastics niet nakomt, dan wel er een gegronde vrees bestaat dat de koper zulks niet zal doen, is Q Plastics gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of derden die de zaak voor de koper behouden, weg te halen of weg te doen halen. De koper dient Q Plastics hiertoe volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de koper jegens Q Plastics een boete verbeurt van 10% van het door de koper verschuldigde, voor iedere dag – een deel van een dag daaronder begrepen – dat de koper jegens Q Plastics hiermede in gebreke blijft, onverminderd de verplichting tot afgifte.

15.4 De koper verplicht zich jegens Q Plastics om in het geval derden recht op de zaken, waarop het eigendomsrecht van Q Plastics rust, willen vestigen dan wel willen doen gelden, terstond Q Plastics hiervan op de hoogte te brengen en de derden te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van Q Plastics.

15.5 De koper verplicht zich jegens Q Plastics om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Q Plastics ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.

15.6 Alle bij de koper aanwezige zaken, afkomstig van Q Plastics zijn, zolang de koper nog enige betalingsverplichting jegens Q Plastics heeft, eigendom van Q Plastics krachtens het in dit artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud.

15.7 Een tussengekomen faillissement doet geen afbreuk aan het recht van Q Plastics om zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.

Artikel 16 - Wanprestatie en ontbinding

16.1 Indien de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, zal hij van rechtswege in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

16.2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Q Plastics ingeval van wanprestatie het recht hebben de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele te ontbinden, dan wel nakoming te vorderen, onverminderd het recht van Q Plastics op vergoeding van schade.

16.3 Ontbinding als hiervoor onder artikel 16.2 genoemd zal geschieden per aangetekende brief.

16.4 De in artikel 16.2 vermelde rechten komen Q Plastics eveneens toe in de navolgende gevallen:

 • faillissement of surseance van betaling van de koper;

 • inbeslagname van de bezittingen van de koper;

 • liquidatie van de onderneming van de koper.

Artikel 17 - Betalingsvoorwaarden, buitengerechtelijke incassokosten en recht van retentie

17.1 Betaling aan Q Plastics dient te geschieden op een door laatstgenoemde aan te wijzen bank-/of girorekening vanwege de levering van zaken, zonder korting of schuldvergelijking binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

17.2 Q Plastics is gerechtigd in geval van de verkoop van niet standaardproducten, een vooruitbetaling van de koper te verlangen, in welk geval dit aan de wederpartij zal worden medegedeeld.

17.3 Koop op rekening is slechts mogelijk met schriftelijke toestemming van Q Plastics.

17.4 Indien de koper in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan wordt hij jegens Q Plastics de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt berekend, en wel vanaf 14 dagen na factuurdatum. Tevens wordt de koper jegens Q Plastics alsdan verschuldigd de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke kosten – met een minimum van EUR 150,00 worden berekend op basis van15% van de factuurwaarde.

17.5 Q Plastics heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de koper worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.
In ieder geval is het Q Plastics ter zake van zaken die zij van de koper onder zich heeft, gerechtigd, totdat haar totale vordering op de koper is voldaan, gebruik te maken van haar recht van retentie.

Artikel 18 - Incoterms

18.1 Alle handelsbenamingen, uitdrukkingen en afkortingen in overeenkomsten of daarop betrekking hebbende correspondentie moeten worden begrepen overeenkomstig de daaraan gegeven betekenis in de meest recente publicatie van “Incoterms” door de internationale Kamer van Koophandel te Parijs. Een publicatie kan worden opgevraagd bij : ICC Nederland, Postbus 95309, 2509 CH, Den Haag.

Artikel 19 - Bevoegde rechter

19.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die, welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende deze voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van Q Plastics, te Amsterdam.

19.2 Indien volgens de wet een andere rechter bevoegd is dan de in het eerste lid van dit artikel aangewezen rechter, heeft de koper het recht om binnen één week nadat zij door of namens Q Plastics op de hoogte is gebracht van het feit dat het geschil aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van Q Plastics zal worden voorgelegd, te verklaren dat hij niet instemt met het beroep op het eerste lid van dit artikel.

19.3 Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is Q Plastics bevoegd de in het eerste lid van dit artikel genoemde geschillen voor te leggen aan de naar normale regelen van competentie bevoegde rechter.

Artikel 20 - Toepasselijk recht

20.1 Op elke overeenkomst tussen Q Plastics en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 - Nietigheid

21.1 Wanneer een van de clausules vermeld in deze verkoopvoorwaarden nietig of ongeldig wordt bevonden, laat dit het bestaan en de geldigheid van de overige clausules onverkort

Artikel 22 - Verjaringstermijn

22.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Q Plastics en de door Q Plastics bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

22.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de koper Q Plastics van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 23 - Risico-overgang

23.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de koper over op het moment waarop zaken in de macht van de koper worden gebracht.

Artikel 24 - Garantie

24.1 De door Q Plastics te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Q Plastics kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

24.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 30 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Q Plastics verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.

24.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper.

Artikel 25 - Vindplaats en wijziging voorwaarden

25.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

25.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Q Plastics.

25.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Datasheets

Contact

E-mail: info@q-plastics.com
Tel: +31 20 888 4253


copyright © 2024 Q Plastics ® All rights reserved.